Plan strategic 2017-2020

PLAN STRATEGIC 2017-2020

SPITAL  ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE

 

I. Descrierea situatiei actuale a spitalului

Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure deserveşte populaţia a 7 comune cu satele arondate în total aproximativ 30.000  locuitori, pe un teritoriu cu un diametru de 1000 kmp.

Principalele particularitaţi demografice ale zonei deservite de spital:

– populaţia arondată unităţii sanitare este preponderent rurală, cu un nivel redus de educaţie sanitară;

-lipsa locurilor de muncă;

– structura pe varsta a populatie stabile  relativ „polarizata” copiii  si mai ales batranii reprezentanand ponderea ce mai mare in structura populatiei ,   mare parte a celor de  varsta medie fiind plecata la munca in strainatate datorita lipsei locurilor de munca din zona.

Tipul si profilul spitalului

Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure este o unitate spitaliceasa cu 49 de paturi,  de tip pavilionar funcţionând în 4 pavilioane  situate în aceeaşi curte, aflat la o distanta de 40 km de Spitalul Clinic Judetean Mures.

 

Structura actuală, avizata,  a spitalului este compusa din:

I.                   Spitalizare continua

1.      Compartiment medicina interna, acuti 15 paturi.

2.      Compartiment pediatrie, 10 paturi .

3.      Compartiment boli cronice, 15 paturi.

TOTAL SPITALIZARE CONTINUA    – 40 PATURI

II. Spitalizare de zi -9 paturi

III. Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile:

–       medicina interna

–       pediatrie

–       chirurgie generala

–       obstetrica ginecologie

IV.             Camera de garda

V.                Farmacie

VI.             Laborator analize medicale

VII.          Laborator radiologie si imagistica medicala

VIII.        Punct Sterilizare

Analiza situatiei resurselor umane

    Din cele 56 posturi normate conform legislatiei in vigoare  si prevazute in statul de functii , 47 posturi sunt ocupate in timp ce 9  sunt vacante.  Detalierea este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr.crt

Denumirea functiei

Numar posturi normate si prevazute in statul de functii

 Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

1

Medici primari

2,00

2,00

0

2

Medici specialisti

4,50

2,50

2,00

3

Farmacisti

2,00

2,00

0,00

4

Asistenti medicali

21,50

18,75

2,75

5

Surori medicale, registratori medicali, statisticieni medicali, asistent social

2,00

1,00

1,00

6

Infirmiere

11,00

9,00

2,00

7

Ingrijitoare

4,00

3,00

1,00

8

Spalatorese

1,00

0

1,00

9

Personal TESA  cu studii superioare

9,00

2,00

7,00

10

Director medical si asistent sef

2,00

0,00

2,00

11

Muncitori si personal de paza

3,00

3,00

0,00

12

Manager

1,00

1,00

0,00

13

Director financiar-contabil

1,00

1,00

0,00

 

TOTAL

 64,00

  45,25

18,75

 

Analiza situatiei financiare

     Structura incasarilor  Spitalului   Orasenesc Sangeorgiu de Padure, in  perioada 2014-2016 a fost urmatoarea:

Nr.crt.

Sursa de venit

2014

2015                

2016

Buget 2017

1

Contracte cu casa de asigurari de sanatate

1.375.060

 1.819.384

   2.445.423

   3.700.000

2

Buget local

    150.000

  200.000

         50.000

            –

3

Venituri proprii   (analize laborator, RTG, eco)

      20.817

   30.204

         37.973

        40.000

4

Donatii si sponzorizari

        9.258

125.000

          4.095

5.000

 

 

Structura cheltuielilor  spitalului in perioada 2014-2016 a fost urmatoarea:

Nr.crt.

Denumire indicator

2014

    2015

    2016

Buget 2017

1

Cheltuieli de personal

1.340.165

1.517.286

2.060.378

2.951.000

2

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

   346.620

  417.560

    440.255

   702.000

 

Performanta clinica

Indicele de case-mix al spitalului( gradul de complexitate a afectiunilor tratate) a avut in perioada 2013-2016 urmatoarea evolutie:

An

ICM

2013

0.5645

2014

0.8443

2015

0.9246

2016

1.042

 

 

 

In perioada  2014-2016 numarul pacientilor, pe tipuri de spitalzare a fost dupa cum urmeaza:

 

Tipuri de spitalizare

2014

2015

2016

Spitalizare continua

1094

1249

1216

Spitalizare de zi

1217

2436

2899

Ambulatoriu

352

865

1268

Camera de garda

3192

4009

4175

 

 

II.                Analiza SWOT a unitatii spitalicesti

             Puncte forte

–          Grad ridicat de validare a servicilor de sanatate prestate de spital, de catre CAS Mures

–          Personal medical bine pregatit

–          Lipsa arierate fata de furnizorii de bunuri si servicii sau fata de bugetul de stat

–          Adresabilitate ridicata, in zona deservita de spital mai ales dupa restructurare, prin infiintarea sectiei de boli cronice

–           Orientarea factorilor de decizie din localitate  spre dezvoltarea si modernizarea spitalului

–          Grad ridicat de satisfactie a pacientilor

 

Puncte slabe

 

–          Vechimea cladirii in care functioneaza sectia de boli cronice

–          Lipsa asigurarii rezervei de apa potabila si a sursei de oxigen in saloane prevazuta de lege.

–          Deficiente in asumarea responsabilitatilor la o parte din personalul angajat

–          Personal medical insuficient in special  personalul TESA

–          Procentul redus de utilizare a paturilor la sectia pediatrie

 

Oportunitati

–          Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea cladirilor spitalului si dotarea cu aparatura moderna

–          Infiintarea de noi specialitati: diabetologie, gastro-enterologie, in  medicina  ambulatorie,  pentru cresterea adresabilitatii spitalului

–          Cresterea , incepand  cu 2014 a sumelor atrase prin CAS MURES, pentru serviciile prestate

–          Colaborarea buna cu Primaria si Consiliul Local a Orasului Sangeorgiu de Padure

Amenintari

          – Neplata in totalitatate  a serviciilor medicale prestate de spital , concretizate in bolnavi externati,  ceea ce duce la costuri suplimentare pentru spital. Spitalul “ produce” dar CAS Mures nu plateste tot ce “ produce “ spitalul.

              – Retrocedarea cladirii sectiei unde functioneaza  medicina interna

             – Posibilitatea migrarii personalului medical in anumite state ale Uniunii Europene, unde salariile sunt mult mai mari

            – Costul mare al utilitatilor datorita faptului ca spitalul este de tip pavilionar

 

III.             Obiectivele generale si specifice ale planului strategic de management .

Scopul acestui plan este de a pregati unitatea spitaliceasca pentru a anula sau a diminua efectele punctelor slabe și a putea face fața amenințărilor menționate  , pentru adaptarea si imbunatatirea activitatii  la nivelul cerintelor de servicii medicale spitalicești din zona .

Prin aplicarea măsurilor propuse, am urmărit realizarea unei activități eficace si eficiente a spitalului in conditiile cresterii satisfactiei pacientilor   și încadrarea cheltuielilor în veniturile posibil de realizat.

OBIECTIVE GENERALE :

A. Dezvoltarea serviciilor medicale , modernizarea infrastructurii  si dotarea spitalului cu aparatură/echipamente medicale

 Acest obiectiv este primordial si are ca scop cresterea calitatii si  diversificarea serviciilor medicale, normalizarea conditiilor de cazare , crearea unor circuite functionale optime  si este compus din urmatoarele obiective specifice  :

A.1.-Reabilitarea cladirii in care functioneaza compartimentul de boli cronice

Termen de realizare  2017- 2019. In acest sens a fost depus proiect pentru finantare din fonduri europene

A.2.-Cumparararea de catre Consiliul Local a cladirii in care functioneaza compartimentul medicina interna acuti. Cladirea a fost retrocedata si se plateste chirie proprietarului

Termen : 2018

A.3.- Inlocuirea mobilierului acolo unde este nevoie

Termen: permanent

A.4.- Efectuarea de lucrari de reparatii si igienizare

Termen: permanent

A.5. –Asigurarea rezervei de apa pentru spital

Termen: 2020

A.6. – Realizarea unui sistem centralizat de furnizare a oxigenului medicinal

Termen : 2020

A.7. – Achiztionarea unui endoscop  pentru investigarea afectiunilor de gastroenterologie si a unui developator automat pentru filmele de radiologie.

Termen: 2017-2018

A.8.-.Eficientizarea compartimentului de pediatrie( spitalizarea continua), prin cresterea gradului de ocuparea a paturilor si a I.C.M.

Termen: 2019

A.9.- Infiintarea unui compartiment de spitalizare continua -ingrijiri paleative ( 10 paturi)

Termen: 2019

A.10.- Infiintare de ambulatorii in specialitatile gastro-enterologie si diabetologie

Termen: 2018

A.11.-Reabilitarea parcului si a curtii spitalului prin amenajarea peisagistica  a acestuia si crearea de alei pietonale .

Termen: 2018

Urmare aplicarii acestor obiective sunt asteptate urmatoarele rezultate

– cresterea eficientei si calitatii actului medical;

– cresterea satisfactiei pacientilor

– cresterea satisfactiei personalului medical

– imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului

Responsabil – comitet director

 

 

B. Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu nevoile populaţiei

Obiective specifice:

B.1 – Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical de  specialitate;

–plata chiriei pentru medicii care aleg sa locuiasca in Sangeorgiu de Padure;

–  decontarea navetei;

B.2 Creşterea competentelor profesionale ale personalului:

– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale de bază a personalului  (teoretică şi practică)

– Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate (teoretică şi practică)

– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a personalului

– Creşterea abilităţilor de comunicare ale personalului medical

– Implementarea  unui plan multianual de formare profesionala ,adaptat pentru fiecare categorie profesionala si tintit pentru munca cu diferite tipuri de afectiuni

Indicatori masurabili:numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Medic sef sectie ,Director financiar contabil , responsabil resurse umane

 

C.  Cresterea calitatii serviciilor medicale

 Responsabil: comitetul director, medicii compartimentelor

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate

1) rata mortalitatii intraspitalicesti;

2) rata infectiilor nosocomiale;

3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;

4)  numarul de reclamatii/plângeri ale pacientilor înregistrate;

5) analizeaza gradul de satisfactie al pacien4ilor, prin chestionare de satisfactie

6) numar masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al pacientilor

Obiective specifice :

C.1 Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice.

Activitati :

-Definirea ghidurilor şi protocoale de practică

-Training al profesioniştilor privind elaborarea şi utilizarea ghidurilor de practică

C.2. Diversificare activitatilor medicale.

Indicatori :

– Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical

– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate

– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Medicii spitalului

D. Imbunatatirea finantarii spitalului

 Obiective specifice :

D.1. Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor, activitati :

– Realizarea tuturor achiztiilor prin S.E.A.P.

– Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern;

– Afisarea permanenta a datelor financiare de interes public.

D.2. Intarirea disciplinei financiare, activitati :

 -Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor nationale de sanatate si a celorlalte actiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in bugetul aprobat;

– Fundamentarea propunerilor de buget initiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului;

– Incheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispozitiilor legale;

– Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale;

– Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;

– Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instructiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile

specifice domeniului sanitar

D.3 Cresterea capacitatii de control al costurilor , activitati :

– Elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;

– Instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare;

– Pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor;

– Evaluarea cantitativa si calitativa a stocurilor, efectuata periodic;

– Necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;

– Intocmirea planului de achizitii si a calendarului de achizitii;

– Implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziii.

 

Indicatori economico-financiari.

1. executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;

2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

4. pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie;

5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare sectie;

7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma „venituri

8. proprii” înseamna, în cazul acestui indicator, toate veniturile ob4inute de spital, exclusiv cele ob4inute în contractul cu casa de asigurari de sanatate).

Monitorizare, evaluare, raportare:

– Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;

– Monitorizarea cheltuielilor de personal;

– Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a platilor efectuate pentru bunuri si servicii de catre unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii.

Termen permanent:

Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

 

 

PLAN STRATEGIC 2017-2020

 

 

SPITAL  ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    Descrierea situatiei actuale a spitalului

 Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure deserveşte populaţia a 7 comune cu satele arondate în total aproximativ 30.000 locuitori, pe un teritoriu cu un diametru de 1000 kmp.

Principalele particularitaţi demografice  ale zonei deservite de spital:

– populaţia arondată unităţii sanitare este preponderent rurală, cu un nivel redus de educaţie sanitară;

-lipsa locurilor de muncă;

– structura pe varsta a populatie stabile  relativ „polarizata” copiii  si mai ales batranii reprezentanand ponderea ce mai mare in structura populatiei ,   mare parte a celor de  varsta medie fiind plecata la munca in strainatate datorita lipsei locurilor de munca din zona.

Tipul si profilul spitalului

Spitalul Orasenesc Sangeorgiu de Padure este o unitate spitaliceasa cu 49 de paturi,  de tip pavilionar funcţionând în 4 pavilioane  situate în aceeaşi curte, aflat la o distanta de 40 km de Spitalul Clinic Judetean Mures.

 

 

 

 

 

 

Structura actuală, avizata,  a spitalului este compusa din:

I.                   Spitalizare continua

1.      Compartiment medicina interna, acuti 15 paturi.

2.      Compartiment pediatrie, 10 paturi .

3.      Compartiment boli cronice, 15 paturi.

TOTAL SPITALIZARE CONTINUA    – 40 PATURI

II. Spitalizare de zi -9 paturi

III. Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile:

–       medicina interna

–       pediatrie

–       chirurgie generala

–       obstetrica ginecologie

IV.             Camera de garda

V.                Farmacie

VI.             Laborator analize medicale

VII.          Laborator radiologie si imagistica medicala

VIII.        Punct Sterilizare

Analiza situatiei resurselor umane

    Din cele 56 posturi normate conform legislatiei in vigoare  si prevazute in statul de functii , 47 posturi sunt ocupate in timp ce 9  sunt vacante.  Detalierea este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr.crt

Denumirea functiei

Numar posturi normate si prevazute in statul de functii

 Numar posturi ocupate

Numar posturi vacante

1

Medici primari

2,00

2,00

0

2

Medici specialisti

4,50

2,50

2,00

3

Farmacisti

2,00

2,00

0,00

4

Asistenti medicali

21,50

18,75

2,75

5

Surori medicale, registratori medicali, statisticieni medicali, asistent social

2,00

1,00

1,00

6

Infirmiere

11,00

9,00

2,00

7

Ingrijitoare

4,00

3,00

1,00

8

Spalatorese

1,00

0

1,00

9

Personal TESA  cu studii superioare

9,00

2,00

7,00

10

Director medical si asistent sef

2,00

0,00

2,00

11

Muncitori si personal de paza

3,00

3,00

0,00

12

Manager

1,00

1,00

0,00

13

Director financiar-contabil

1,00

1,00

0,00

 

TOTAL

 64,00

  45,25

18,75

 

Analiza situatiei financiare

     Structura incasarilor  Spitalului   Orasenesc Sangeorgiu de Padure, in  perioada 2014-2016 a fost urmatoarea:

Nr.crt.

Sursa de venit

2014

2015                

2016

Buget 2017

1

Contracte cu casa de asigurari de sanatate

1.375.060

 1.819.384

   2.445.423

   3.700.000

2

Buget local

    150.000

  200.000

         50.000

            –

3

Venituri proprii   (analize laborator, RTG, eco)

      20.817

   30.204

         37.973

        40.000

4

Donatii si sponzorizari

        9.258

125.000

          4.095

5.000

 

 

Structura cheltuielilor  spitalului in perioada 2014-2016 a fost urmatoarea:

Nr.crt.

Denumire indicator

2014

    2015

    2016

Buget 2017

1

Cheltuieli de personal

1.340.165

1.517.286

2.060.378

2.951.000

2

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

   346.620

  417.560

    440.255

   702.000

 

Performanta clinica

Indicele de case-mix al spitalului( gradul de complexitate a afectiunilor tratate) a avut in perioada 2013-2016 urmatoarea evolutie:

An

ICM

2013

0.5645

2014

0.8443

2015

0.9246

2016

1.042

 

 

 

In perioada  2014-2016 numarul pacientilor, pe tipuri de spitalzare a fost dupa cum urmeaza:

 

Tipuri de spitalizare

2014

2015

2016

Spitalizare continua

1094

1249

1216

Spitalizare de zi

1217

2436

2899

Ambulatoriu

352

865

1268

Camera de garda

3192

4009

4175

 

 

II.                Analiza SWOT a unitatii spitalicesti

             Puncte forte

–          Grad ridicat de validare a servicilor de sanatate prestate de spital, de catre CAS Mures

–          Personal medical bine pregatit

–          Lipsa arierate fata de furnizorii de bunuri si servicii sau fata de bugetul de stat

–          Adresabilitate ridicata, in zona deservita de spital mai ales dupa restructurare, prin infiintarea sectiei de boli cronice

–           Orientarea factorilor de decizie din localitate  spre dezvoltarea si modernizarea spitalului

–          Grad ridicat de satisfactie a pacientilor

 

Puncte slabe

 

–          Vechimea cladirii in care functioneaza sectia de boli cronice

–          Lipsa asigurarii rezervei de apa potabila si a sursei de oxigen in saloane prevazuta de lege.

–          Deficiente in asumarea responsabilitatilor la o parte din personalul angajat

–          Personal medical insuficient in special  personalul TESA

–          Procentul redus de utilizare a paturilor la sectia pediatrie

 

Oportunitati

–          Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea cladirilor spitalului si dotarea cu aparatura moderna

–          Infiintarea de noi specialitati: diabetologie, gastro-enterologie, in  medicina  ambulatorie,  pentru cresterea adresabilitatii spitalului

–          Cresterea , incepand  cu 2014 a sumelor atrase prin CAS MURES, pentru serviciile prestate

–          Colaborarea buna cu Primaria si Consiliul Local a Orasului Sangeorgiu de Padure

Amenintari

          – Neplata in totalitatate  a serviciilor medicale prestate de spital , concretizate in bolnavi externati,  ceea ce duce la costuri suplimentare pentru spital. Spitalul “ produce” dar CAS Mures nu plateste tot ce “ produce “ spitalul.

              – Retrocedarea cladirii sectiei unde functioneaza  medicina interna

             – Posibilitatea migrarii personalului medical in anumite state ale Uniunii Europene, unde salariile sunt mult mai mari

            – Costul mare al utilitatilor datorita faptului ca spitalul este de tip pavilionar

 

III.             Obiectivele generale si specifice ale planului strategic de management .

Scopul acestui plan este de a pregati unitatea spitaliceasca pentru a anula sau a diminua efectele punctelor slabe și a putea face fața amenințărilor menționate  , pentru adaptarea si imbunatatirea activitatii  la nivelul cerintelor de servicii medicale spitalicești din zona .

Prin aplicarea măsurilor propuse, am urmărit realizarea unei activități eficace si eficiente a spitalului in conditiile cresterii satisfactiei pacientilor   și încadrarea cheltuielilor în veniturile posibil de realizat.

OBIECTIVE GENERALE :

A. Dezvoltarea serviciilor medicale , modernizarea infrastructurii  si dotarea spitalului cu aparatură/echipamente medicale

 Acest obiectiv este primordial si are ca scop cresterea calitatii si  diversificarea serviciilor medicale, normalizarea conditiilor de cazare , crearea unor circuite functionale optime  si este compus din urmatoarele obiective specifice  :

A.1.-Reabilitarea cladirii in care functioneaza compartimentul de boli cronice

Termen de realizare  2017- 2019. In acest sens a fost depus proiect pentru finantare din fonduri europene

A.2.-Cumparararea de catre Consiliul Local a cladirii in care functioneaza compartimentul medicina interna acuti. Cladirea a fost retrocedata si se plateste chirie proprietarului

Termen : 2018

A.3.- Inlocuirea mobilierului acolo unde este nevoie

Termen: permanent

A.4.- Efectuarea de lucrari de reparatii si igienizare

Termen: permanent

A.5. –Asigurarea rezervei de apa pentru spital

Termen: 2020

A.6. – Realizarea unui sistem centralizat de furnizare a oxigenului medicinal

Termen : 2020

A.7. – Achiztionarea unui endoscop  pentru investigarea afectiunilor de gastroenterologie si a unui developator automat pentru filmele de radiologie.

Termen: 2017-2018

A.8.-.Eficientizarea compartimentului de pediatrie( spitalizarea continua), prin cresterea gradului de ocuparea a paturilor si a I.C.M.

Termen: 2019

A.9.- Infiintarea unui compartiment de spitalizare continua -ingrijiri paleative ( 10 paturi)

Termen: 2019

A.10.- Infiintare de ambulatorii in specialitatile gastro-enterologie si diabetologie

Termen: 2018

A.11.-Reabilitarea parcului si a curtii spitalului prin amenajarea peisagistica  a acestuia si crearea de alei pietonale .

Termen: 2018

Urmare aplicarii acestor obiective sunt asteptate urmatoarele rezultate

– cresterea eficientei si calitatii actului medical;

– cresterea satisfactiei pacientilor

– cresterea satisfactiei personalului medical

– imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului

Responsabil – comitet director

 

 

B. Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu nevoile populaţiei

Obiective specifice:

B.1 – Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical de  specialitate;

–plata chiriei pentru medicii care aleg sa locuiasca in Sangeorgiu de Padure;

–  decontarea navetei;

B.2 Creşterea competentelor profesionale ale personalului:

– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale de bază a personalului  (teoretică şi practică)

– Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate (teoretică şi practică)

– Îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a personalului

– Creşterea abilităţilor de comunicare ale personalului medical

– Implementarea  unui plan multianual de formare profesionala ,adaptat pentru fiecare categorie profesionala si tintit pentru munca cu diferite tipuri de afectiuni

Indicatori masurabili:numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Medic sef sectie ,Director financiar contabil , responsabil resurse umane

 

C.  Cresterea calitatii serviciilor medicale

 Responsabil: comitetul director, medicii compartimentelor

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate

1) rata mortalitatii intraspitalicesti;

2) rata infectiilor nosocomiale;

3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;

4)  numarul de reclamatii/plângeri ale pacientilor înregistrate;

5) analizeaza gradul de satisfactie al pacien4ilor, prin chestionare de satisfactie

6) numar masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al pacientilor

Obiective specifice :

C.1 Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice.

Activitati :

-Definirea ghidurilor şi protocoale de practică

-Training al profesioniştilor privind elaborarea şi utilizarea ghidurilor de practică

C.2. Diversificare activitatilor medicale.

Indicatori :

– Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical

– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate

– Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Medicii spitalului

D. Imbunatatirea finantarii spitalului

 Obiective specifice :

D.1. Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor, activitati :

– Realizarea tuturor achiztiilor prin S.E.A.P.

– Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern;

– Afisarea permanenta a datelor financiare de interes public.

D.2. Intarirea disciplinei financiare, activitati :

 -Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor nationale de sanatate si a celorlalte actiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in bugetul aprobat;

– Fundamentarea propunerilor de buget initiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului;

– Incheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispozitiilor legale;

– Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale;

– Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;

– Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instructiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile specifice domeniului sanitar

D.3 Cresterea capacitatii de control al costurilor , activitati :

– Elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;

– Instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare;

– Pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor;

– Evaluarea cantitativa si calitativa a stocurilor, efectuata periodic;

– Necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;

– Intocmirea planului de achizitii si a calendarului de achizitii;

– Implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziii.

 

Indicatori economico-financiari.

1. executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;

2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari

de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

4. pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie;

5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare sectie;

7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma „venituri

8. proprii” înseamna, în cazul acestui indicator, toate veniturile ob4inute de spital, exclusiv cele ob4inute în contractul cu casa de asigurari de sanatate).

 

Monitorizare, evaluare, raportare:

– Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;

– Monitorizarea cheltuielilor de personal;

– Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a platilor efectuate pentru bunuri si servicii de catre unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii.

Termen permanent:

Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

 

Lasă un răspuns