Rezultatul selectăriidosarelor de inscriere

Data publicarii: 06.05.2022

Rezultatul selectăriidosarelor de inscriere la Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante: Economist gr.II, Asistent generalist, Ingrijitoare poate fi descarcat aic.

Publicarea planurilor de management

Data publicării: 29.04.2022

Proiectul de management al Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de Pădure întocmit de candidata Ec. Kovacs Denisa Aneta poate fi descărcat aici.

Rezultatul solutionarii contestațiilor

Data postarii: 28.04.2022

Rezultatul solutionarii contestațiilor depuse cu privire la proba selectiei dosarelor la concursul pentru ocuprea functiei de manage poate fi descarcat aici.

 

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante: Economist gr.II, Asistent generalist, Ingrijitoare

Nr. 570/18.04.2022

A N U N Ț

Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure, cu sediul în Pța Rhedey Claudia, nr. 9 organizează, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante conform HG nr. 286/2011, modificat și completat cu H.G nr. 1027 / 2014:

 • Economist Gr. II – 1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în cadrul compartimentului de resurse umane
 • Asistent generalist – 2 posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată
 • Îngrijitoare – 1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, modificat și completat cu H.G nr. 1027 / 2014, în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice, conform art. 3 și art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare astfel:

Condiții generale de participare la concurs:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Ecomonic European și domiciliat în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiunii contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Economist Gr. II

 • Diploma de licență în specialitate
 • 6 luni vechime în specialitate
 • Cunoștințe de operare PC

 Asistent generalist:

 • Sunt absolvenți de școală postliceală sanitară sau echivalentă, diploma de studii postliceale prin echivalarea conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
 • Vechime în muncă de minim 1 an în profesia de asistent medical;
 • Certificat de membru OAMGMAMR și avizul de liberă practică la zi
 • Asigurare de malpraxis valabilă;
 • Aviz psihologic – apt cu schimb de noapte.
 • Cunoștințe de operare PC;

Îngrijitoare:

 • Școală general
 • Nu necesită vechime

Dosarele pentru înscriere la concurs se vor depune la Secretariatul spitalului începând cu data de 18.04.2022 până la data de 04.05.2022 în intervalul orar 08,30 – 14,00 și va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditițiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de famile al candidatului sau de către unitile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

 

          Calendarul de desfășurare a concursului:

18.04.2022-04.05.2022 depunere dosare
06.05.2022 selecție dosare
06.05.2022, ora 1500 afișare rezultate selecție dosare
până în 10.05.2022, ora 1500 depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
11.05.2022 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cuprivire la selecția dosarelor
12.05.2022, ora 1000 Proba scrisă
13.05.2022, ora 1530 afișare rezultate la proba scrisă
până în 16.05.2022, ora 1530 depunerea contestațiilor la proba scrisă
17.05.2022 afișarea rezultatelor privind soluționare a contestațiilor la proba scrisă
18.05.2022, ora 1000 Interviul pentru postul de economist Gr.II
18.05.2022, ora 1200 Interviul pentru postul de asistent generalist
18.05.2022, ora 1400 Interviul pentru postul de ingrijitoare
19.05.2022, ora 1530 afișare rezultate interviu
până în 20.05.2022, ora 1530 depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
23.05.2022 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
24.05.2022 afișarea rezultatelor finale

Detalii privind metodologia, desfășurarea probelor de concurs și bibliografia sunt disponibile accesând pagina oficială a spitalului: www.spitalsgpadure.ro.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0265578168.

MANAGER,

Kovács Denisa Aneta

Descarca aici anuntul.

Descarca aici metodlogia concursului.

Descarca aici tematica si bibligrafia.

Descarca aici cererea de inscriere in concur.

Descarca aici fisa postului asistent medical.

Descarca aici fisa postului ingrijitoare.

Descarca aici fisa postului RUNOS.


 

 

CONCURS pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

Data postarii: 22.03.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂŞENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Organizează

CONCURS

pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

                            

– În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare;

– În confomitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății;

– În conformitate cu Dispoziția Primarului Oraşului Sângeorgiu de Pădure nr. 59 din data de 16.03.2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică a Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure;

          Consiliul de Administrație al Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

         Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor, nr. 6, județul Mureș, în perioada 22.03.2022 – 09.05.2022, desfășurându – se în două etape:

 1.Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 26.04.2022 – etapă eliminatorie.

2.Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managernent care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor – cadru în data de 05.05.2022 ora 12,00.

 În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.

Data publicării: sediul spitalului, portal posturi gov.ro, pagina de internet a spitalului, pagina de internet a M.S.

22.03.2022

2.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs

22.04.2022 ora 14,00

3.

Data verificării dosarelor

26.04.2022

4.

Data afișarii rezultatului selecției dosarelor

26.04.2022

5.

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor

27.04.2022

6.

Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor

28.04.2022 ora 10,00

7.

Publicarea proiectelor de management

29.04.2022

ora 14,00

8.

Data susținerii publice a proiectului de management

05.05.2022

ora 12,00

9.

Data afișării rezultatului probei proiectului de management

05.05.2022

ora 15,00

10.

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management

06.05.2022

ora 15.00

11.

Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management

09.05.2022

ora 15.00

12.

Data afișării rezultatelor finale ale concursului

09.05.2022 ora 16,00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior rnedical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior, acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apți din punct de vedere rnedical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

       Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure, Piaţa Rhedey Nr. 9, județul Mureș – secretariat, până la data de 22.04.2022, ora 14,00, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08,00 – 14,00. 

         Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004 290 11 201   0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

           Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită, în cadrul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure în data de 28.03.2022 ora 10,00, sub îndrumarea directorului financiar – contabil, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

           Mass – media precum și orice persoana interesată poate să își manifeste intentia de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul, în acest sens mass – media și persoanele interesate vor transmite până la data de 02.05.2022 ora 10,00, pe adresa de e – mail concurs@aspms.ro, solicitarile de participare cu precizarea numelului și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

         Participarea persoanelor interesate precum și a mass – media se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs, confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de 24 ore de la data primirii solicitării de participare. 

        Pe site-ul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure – www.spitalsgpadure.ro, precum și la sediul unității se va afișa urmitoarele documente:

– Anunțul de concurs;

– Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;

– Bibliografia de concurs;

– Temele – cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management.

    Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0265-578168 (luni- vineri, orele 9,00 – 14,00).

 

Președinte Consiliu de Administrație

Dr. Csiki Iren Zsuzsanna

 

Puteti descarca aici Anuntul

Puteti descarca aici Regulamentul concursului