CONCURS pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

Data postarii: 22.03.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI ORĂŞENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Organizează

CONCURS

pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

                            

– În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare;

– În confomitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății;

– În conformitate cu Dispoziția Primarului Oraşului Sângeorgiu de Pădure nr. 59 din data de 16.03.2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică a Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure;

          Consiliul de Administrație al Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

         Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor, nr. 6, județul Mureș, în perioada 22.03.2022 – 09.05.2022, desfășurându – se în două etape:

 1.Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 26.04.2022 – etapă eliminatorie.

2.Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de managernent care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor – cadru în data de 05.05.2022 ora 12,00.

 În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.

Data publicării: sediul spitalului, portal posturi gov.ro, pagina de internet a spitalului, pagina de internet a M.S.

22.03.2022

2.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs

22.04.2022 ora 14,00

3.

Data verificării dosarelor

26.04.2022

4.

Data afișarii rezultatului selecției dosarelor

26.04.2022

5.

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor

27.04.2022

6.

Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor

28.04.2022 ora 10,00

7.

Publicarea proiectelor de management

29.04.2022

ora 14,00

8.

Data susținerii publice a proiectului de management

05.05.2022

ora 12,00

9.

Data afișării rezultatului probei proiectului de management

05.05.2022

ora 15,00

10.

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management

06.05.2022

ora 15.00

11.

Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management

09.05.2022

ora 15.00

12.

Data afișării rezultatelor finale ale concursului

09.05.2022 ora 16,00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior rnedical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior, acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apți din punct de vedere rnedical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

       Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure, Piaţa Rhedey Nr. 9, județul Mureș – secretariat, până la data de 22.04.2022, ora 14,00, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08,00 – 14,00. 

         Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004 290 11 201   0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

           Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită, în cadrul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure în data de 28.03.2022 ora 10,00, sub îndrumarea directorului financiar – contabil, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

           Mass – media precum și orice persoana interesată poate să își manifeste intentia de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul, în acest sens mass – media și persoanele interesate vor transmite până la data de 02.05.2022 ora 10,00, pe adresa de e – mail concurs@aspms.ro, solicitarile de participare cu precizarea numelului și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

         Participarea persoanelor interesate precum și a mass – media se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs, confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de 24 ore de la data primirii solicitării de participare. 

        Pe site-ul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure – www.spitalsgpadure.ro, precum și la sediul unității se va afișa urmitoarele documente:

– Anunțul de concurs;

– Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;

– Bibliografia de concurs;

– Temele – cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management.

    Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0265-578168 (luni- vineri, orele 9,00 – 14,00).

 

Președinte Consiliu de Administrație

Dr. Csiki Iren Zsuzsanna

 

Puteti descarca aici Anuntul

Puteti descarca aici Regulamentul concursului

Comentariile sunt închise.