Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante: Economist gr.II, Asistent generalist, Ingrijitoare

Nr. 570/18.04.2022

A N U N Ț

Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure, cu sediul în Pța Rhedey Claudia, nr. 9 organizează, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante conform HG nr. 286/2011, modificat și completat cu H.G nr. 1027 / 2014:

 • Economist Gr. II – 1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în cadrul compartimentului de resurse umane
 • Asistent generalist – 2 posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată
 • Îngrijitoare – 1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011, modificat și completat cu H.G nr. 1027 / 2014, în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice, conform art. 3 și art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare astfel:

Condiții generale de participare la concurs:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Ecomonic European și domiciliat în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiunii contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Economist Gr. II

 • Diploma de licență în specialitate
 • 6 luni vechime în specialitate
 • Cunoștințe de operare PC

 Asistent generalist:

 • Sunt absolvenți de școală postliceală sanitară sau echivalentă, diploma de studii postliceale prin echivalarea conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
 • Vechime în muncă de minim 1 an în profesia de asistent medical;
 • Certificat de membru OAMGMAMR și avizul de liberă practică la zi
 • Asigurare de malpraxis valabilă;
 • Aviz psihologic – apt cu schimb de noapte.
 • Cunoștințe de operare PC;

Îngrijitoare:

 • Școală general
 • Nu necesită vechime

Dosarele pentru înscriere la concurs se vor depune la Secretariatul spitalului începând cu data de 18.04.2022 până la data de 04.05.2022 în intervalul orar 08,30 – 14,00 și va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditițiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de famile al candidatului sau de către unitile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

 

          Calendarul de desfășurare a concursului:

18.04.2022-04.05.2022 depunere dosare
06.05.2022 selecție dosare
06.05.2022, ora 1500 afișare rezultate selecție dosare
până în 10.05.2022, ora 1500 depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
11.05.2022 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cuprivire la selecția dosarelor
12.05.2022, ora 1000 Proba scrisă
13.05.2022, ora 1530 afișare rezultate la proba scrisă
până în 16.05.2022, ora 1530 depunerea contestațiilor la proba scrisă
17.05.2022 afișarea rezultatelor privind soluționare a contestațiilor la proba scrisă
18.05.2022, ora 1000 Interviul pentru postul de economist Gr.II
18.05.2022, ora 1200 Interviul pentru postul de asistent generalist
18.05.2022, ora 1400 Interviul pentru postul de ingrijitoare
19.05.2022, ora 1530 afișare rezultate interviu
până în 20.05.2022, ora 1530 depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
23.05.2022 afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
24.05.2022 afișarea rezultatelor finale

Detalii privind metodologia, desfășurarea probelor de concurs și bibliografia sunt disponibile accesând pagina oficială a spitalului: www.spitalsgpadure.ro.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0265578168.

MANAGER,

Kovács Denisa Aneta

Descarca aici anuntul.

Descarca aici metodlogia concursului.

Descarca aici tematica si bibligrafia.

Descarca aici cererea de inscriere in concur.

Descarca aici fisa postului asistent medical.

Descarca aici fisa postului ingrijitoare.

Descarca aici fisa postului RUNOS.


 

 

Comentariile sunt închise.